Đẩy mạnh ung dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh